Deklaracja dostępności

Dowiedz się, jak podejmujemy wysiłki, aby umożliwić korzystanie z naszych zasobów i usług osobom o różnych potrzebach i ograniczeniach.

Informacje powiązane

 Deklaracja dostępności serwisu https://zamek.brzeg.pl 

Muzeum Piastów Śląskich w Brzegu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 roku o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Muzeum Piastów Śląskich w Brzeg https://zamek.brzeg.pl 

Data publikacji strony internetowej: marzec 2018 r.
Data ostatniej istotnej aktualizacji: czerwiec 2023 r.
Status pod względem zgodności z ustawą
Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej. 

Treści niedostępne

 •  brak tekstów alternatywnych i niezaetykietowane przyciski w materiale do pobrania;
 • częściowy brak tekstów alternatywnych i audiodeskrypcji;
 • częściowy brak informacji o tym, że łącza prowadzące do zewnętrznych serwisów otwierają się w nowej karcie;
 • częściowy brak poprawnie opisanych linków;
 • częściowy brak deklaracji języka dla elementów obcojęzycznych;
 • brak dostępności tabel;
 • w części filmów nie ma napisów dla osób niesłyszących i głuchych. 
 • dokumenty archiwalne opublikowane na stronie przed 23 września 2018 r. nie są dostępne. Nie mamy prawnego obowiązku dostosowywania tych dokumentów. Jeżeli potrzebujesz dostępu do nich skontaktuj się z nami i wskaż dokładnie, o które z nich Ci chodzi i jak powinniśmy je dostosować. 

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej
Oświadczenie sporządzono dnia 5.01.2021 r. 

Skróty Klawiaturowe
Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki. Nie zawiera ona skrótów klawiaturowych, które wchodzą w konflikt z programami asystującymi. 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe
W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą wyznaczoną do kontaktu jest Pani Kustosz Anna Techmańska, z-ca Dyrektora Muzeum Piastów Śląskich w Brzegu. 

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności. 

Postępowanie odwoławcze
Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich. 

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich Link otwierany w nowej zakładce Przejdź do strony Rzecznika Praw Obywatelskich 

Dostępność architektoniczna

 1.  Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli.                                  
  1. Zamek w Brzegu, usytuowany jest na lewym brzegu rzeki Odry, w północno – środkowej części miasta, obejmującej centrum starego miasta, około 20 min. pieszo od dworca PKP. 
  2. Do kasy biletowej Zamku, Turyści mogą skorzystać z dwóch dróg: 
   1. od strony Rynku i Placu Zamkowego, wchodząc przez wejście główne w bramie. Tutaj jednak jest próg kamienny, który jako historyczny element bramy, może powodować problem dla osób poruszających się za wózkach. Z tego względu wskazana jest pomoc pracownika portierni Muzeum lub ochrony, względnie osoby towarzyszącej.  
   2. od strony parku nad dawną fosą miejską (od ulicy Oławskiej), gdzie ścieżka asfaltowa dostępna tylko dla ruchu pieszego i tylko we fragmencie jest brukowaną drogą do bramy Zamku umieszczonej w murze kurtynowym. Obok ścieżki asfaltowej jest droga wykonana z nawierzchni brukowej, która jest bardzo niewygodna dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim. Dlatego wskazana jest tu pomoc osoby towarzyszącej. 
   3. W obu przypadkach wejście do budynku Zamku, do kasy biletowej, posiada próg, który jest elementem zabytkowym. Z tego względu osoby na wózkach proszone są o powiadomienie pracowników portierni lub ochrony w celu skorzystania ze specjalnego podjazdu. Inne potrzeby proszę kierować się do najbliższego pracownika obsługi lub kasy biletowej Zamku. 

    Przemieszczanie się pomiędzy piętrami dla osób z niepełnosprawnościami ruchowymi umożliwia winda zamontowana w skrzydle wschodnim Zamku. Zapewnia ona zarówno dotarcie na wystawy, jak i imprezy i wydarzenia organizowane wewnątrz budynku, głównie na Sali Koncertowej lub Sali Pinottiego. Aby skorzystać z tej formy transportu koniecznym jest zwrócenie się do pracowników obsługi, którzy służą pomocą. 

    W ten sam sposób Turyści z trudnościami ruchowymi mogą skorzystać z toalet wewnątrz Zamku. Ci zwiedzający – z pomocą windy dotrą do toalet. Natomiast wchodzący do Zamku – z pomocą podjazdów – po wejściu do holu z kasą biletową mogą skorzystać z toalety, tuż obok drzwi wejściowych. 
   4. Wszystkie parkingi znajdujące się przed Zamkiem i w jego sąsiedztwie są bezpłatne oraz posiadają miejsca dla osób niepełnosprawnych. Pierwszy z parkingów, na Placu Bramy Zamkowej, sąsiaduje z obiektem Muzeum. Są na nim wyznaczone miejsce dla osób niepełnosprawnych. Kolejny parking mieści się tuż obok skrzydła zachodniego Zamku, w odległości ok. 50 m od wejścia do obiektu Muzeum. Dwa pozostałe parkingi ulokowane są w odległości ok. 200 m od Zamku (obok amfiteatru miejskiego), a inne miejsca postojowe znajdują się w rynku miejskim, tj. w odległości ok. 300 metrów od Zamku. W tej ostatniej lokalizacji można spotkać się jednak z dużym natężeniem ruchu i z tego względu poleca się miejsca postojowe zlokalizowane w bezpośrednim sąsiedztwie Zamku.  
 2. Opis dostępności korytarzy i schodów. 
  Muzeum Piastów Śląskich w Brzegu ulokowane jest w renesansowym budynku, zatem o ile korytarze, krużganki i schody w większość są przestronne, jednakże same schody są kręte i mogą powodować wiele problemów dla osób z dysfunkcją ruchową lub wzrokową. Jednak poza wystawami zlokalizowanymi w piwnicach Muzeum, wszystkie ekspozycje są dostępne dla osób z niepełnosprawnościami ruchowymi, bowiem poruszanie się między kondygnacjami zapewniają podjazdy i winda.Opis dostosowań (na przykład pochylni, wind) 
  1. winda 
   w wieży skrzydła wschodniego działa widna (dźwig osobowo – towarowy o udźwigu 1000 kg) dla osób niepełnosprawnych, umożliwiająca na piętra wystawowe, do toalet, kasy oraz szatni i szafek na przechowanie drobnych rzeczy. 
  2. toalety 
   1. na parterze skrzydła południowego (wejście do kas biletowych) znajdują się toalety dla turystów. Nie posiadają urządzeń dla niepełnosprawnych. 
   2. osoby udające się na wydarzenia kulturalne i artystyczne w Muzeum mogą skorzystać z toalet II piętrze skrzydła południowego, po poinformowaniu obsługi i konieczności dowiezienia takich osób windą, ponieważ toalety znajdują się w części administracyjnej.  
   3. audio przewodniki 
    Muzeum można zwiedzać z przewodnikiem lub samodzielnie z audio przewodnikiem po pobraniu aplikacji na telefon. Nie posiada on opcji dla osób słabosłyszących.
 3. Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych. 
  Wszystkie parkingi znajdujące się przed Zamkiem i w jego sąsiedztwie są bezpłatne oraz posiadają miejsca dla osób niepełnosprawnych. Pierwszy z parkingów, na Placu Bramy Zamkowej, sąsiaduje z obiektem Muzeum. Są na nim wyznaczone miejsce dla osób niepełnosprawnych. Kolejny parking mieści się tuż obok skrzydła zachodniego Zamku, w odległości ok. 50 m od wejścia do obiektu Muzeum. Dwa pozostałe parkingi ulokowane są w odległości ok. 200 m od Zamku (obok amfiteatru miejskiego), a inne miejsca postojowe znajdują się w rynku miejskim, tj. w odległości ok. 300 metrów od Zamku. W tej ostatniej lokalizacji można spotkać się jednak z dużym natężeniem ruchu i z tego względu poleca się miejsca postojowe zlokalizowane w bezpośrednim sąsiedztwie Zamku.  
  W razie konieczności, po zgłoszeniu obsłudze Zamku, istnieje możliwość zaparkowania pojazdu przewożącego osobę z problemami ruchowymi bezpośrednio pod windą w wieży skrzydła wschodniego Zamku, od strony dziedzińca.  
 4. Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach. 
  Osoby z psem asystującym mają wstęp na teren dziedzińców oraz wystaw i wnętrz zamkowych. Jednak z powodu wąskich i krętych przejść, korytarzy i schodów oraz dużego natężenie ruchu wejście na teren wystaw i do wnętrz zamkowych może być w dużym stopniu utrudniony. 
 5. Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online 
  Muzeum nie stosuje w swojej siedzibie napisów dla niewidzących i niesłyszących  transkrypcji do materiałów audio. Nie ma także możliwości skorzystania z tłumacza. 
  Na wystawach w muzeum nie stosuje się techniki audio-deskrypcji, brak jest oferty skierowanej dla osób z niepełnosprawnością wzroku. 
  Muzeum nie jest również przygotowane do udostępniania osobom z niepełnosprawnością wzroku poznawania dzieł sztuki poprzez dotyk – nie tworzy się tylko grafiki czy trójwarstwowych makiet. 
  Nie posiadamy opisów ekspozycji i poszczególnych dzieł sztuki wykonanych w alfabecie Braille’a. 
  W trakcie spotkań, wykładów i konferencji nie są używane symultaniczne przekazy tekstowe – napisy na żywo. Muzeum nie stosuje metody respeakingu – systemu rozpoznawania i przetwarzania mowy na tekst. 
 6. Informacja wizualna 
  Muzeum jest w dużej części oznakowane. Informacje wizualne w formie piktogramów pojawiają się wszędzie tam, gdzie zmieniamy kierunek ruchu, oznaczają drogi ewakuacyjne oraz kierują do najważniejszych miejsc – kasy biletowej, toalet oraz wyjścia.  
   

Dodatkowe informacje
Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego. Stan w dniu 01.01.2021 r. 

Organizatorzy Muzeum Piastów Śląskich w Brzegu

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego Samorząd Województwa Opolskiego Powiat Brzeski

Patroni medialni

Media, które objęły patronatem medialnym wydarzenia organizowane w Zamku Piastów Śląskich w Brzegu

TVP3 Opole Radio Opole Portal internetowy brzeg24 Panorama Powiatu Brzeskiego

Powodzenie!

Niepowodzenie!