Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

W trosce o Twoją prywatność i ochronę danych osobowych, Muzeum Piastów Śląskich w Brzegu pragnie poinformować Cię o sposobach, celach i zakresie przetwarzania Twoich danych osobowych.

Informacje powiązane

Podstawowe informacje o przetwarzaniu danych osobowych

W związku z powszechnym stosowaniem Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – ogólne rozporządzenie o ochronie danych – RODO, Muzeum Piastów Śląskich informuje, że w związku ze statutową działalnością możemy przetwarzać dane osobowe dotyczące w szczególności zawierania umów handlowych lub dotyczących działalności wynikającej ze świadczenia usług przewidzianych prawem ochrony zabytków i opieką nad zabytkami, wstępu osób uprawnionych do Muzeum, o czym informujemy poniżej:

 1. Administratorem Danych Osobowych pozyskanych, a następie przetwarzanych w związku z wykonaniem umowy i działaniami poprzedzającymi jej realizację jest Muzeum Piastów Śląskich w Brzegu, 49-300 Brzeg, Plac Zamkowy 1.
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym kontakt jest możliwy za pośrednictwem numeru telefonu sekretariatu jednostki 77 416 32 57 wew. 100 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej, adres e-mail: sekretariat@zamek.brzeg.pl, lub pisemnie na adres Administratora.
 3. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie:
  • art. 6 ust. 1 lit. a RODO (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – ogólne rozporządzenie o ochronie danych, tj. w wypadku konieczności uzyskania zgody podmiotu, którego dane dotyczą;
  • art. 6 ust. 1 lit. b), tj. w celu zawarcia umowy, zainteresowania naszą ofertą lub wykonania umowy oraz obowiązków obligacyjnych powstałych pomiędzy Muzeum a podmiotem danych.
 4. Nie przekazujemy danych do innych odbiorców lub państwa trzeciego poza terenem Polski i UE.
 5. Okres przechowywania danych wynosi 5 lat.
 6. Katalog praw przysługujących osobie:
  • prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
  • prawo do sprostowania (poprawienia danych), prawo do usunięcia danych (przetwarzanych tylko na podstawie zgody);
  • ograniczenia przetwarzania danych;
  • wniesienie sprzeciwu co do przetwarzania danych;
  • prawo do żądania do przeniesienia danych do innego Administratora;
  • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego we względu na centralną ochronę danych osobowych – Prezesa Urzędu Ochrony Danych w Warszawie ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, w wypadku stwierdzenia naruszenia przetwarzania danych osobowych bądź niezgodności z celem ich zebrania.
 7. Podanie danych jest warunkiem zawarcia umowy. W przypadku niepodania danych niezbędnych do zawarcia umowy możemy odmówić jej podpisania. W przypadku niepodania dobrowolnego danych osoba nie ponosi żadnych konsekwencji, a jeśli jest to uzasadnione naszym interesem prawnym to mamy prawo omówić podjęcia wnioskowanych przez daną osobę czynności wynikających ze statutowej działalności Muzeum.

Monitoring wizyjny

Z uwagi na obowiązek ochrony mienia oraz obiektu Muzeum, na terenie jednostki działa monitoring wizyjny służący do rejestracji obrazu w pomieszczeniach, w których zlokalizowano wystawy przeznaczone dla turystów i gości odwiedzających Muzeum. Jednostka informuje, że nie posiada systemu służącego do identyfikowania osób, a monitoring w razie konieczności wykorzystywany jest do odtworzenia incydentów związanych z utrzymaniem porządku oraz bezpieczeństwa mienia Muzeum. W związku z powyższym informujemy, zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (“RODO”), że:

 1. Administratorem Danych Osobowych pozyskanych, a następie przetwarzanych w związku z wykonaniem umowy i działaniami poprzedzającymi jej realizację jest Muzeum Piastów Śląskich w Brzegu, 49-300 Brzeg, Plac Zamkowy 1.
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym kontakt jest możliwy za pośrednictwem numeru telefonu sekretariatu jednostki 77 416 32 57 wew. 100 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej, adres e-mail: sekretariat@zamek.brzeg.pl, lub pisemnie na adres Administratora.
 3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia ochrony mienia. Podstawy prawne przetwarzania;
  • art.6 ust.1 lit. c. RODO – przetwarzanie danych osobowych w obszarze monitoringu wizyjnego w związku z realizacją obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, tj. ochrony mienia Muzeum.
 4. Zakres danych osobowych rejestrowanych za pomocą monitoringu wizyjnego obejmuje wizerunek.
 5. Dane osobowe (wizerunek) będą udostępniane wyłącznie podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na podstawie przepisów obowiązującego prawa.
 6. Nie przekazujemy danych osobowych poza teren Polski.
 7. Okres przechowywania danych osobowych (wizerunku) w przypadku monitoringu wizyjnego wynosi 10 dni. Po upływie tego okresu uzyskane w wyniku monitoringu nagrania obrazu zawierające dane osobowe podlegają skasowaniu, z wyjątkiem sytuacji, w których nagrania zostały zabezpieczone, zgodnie z odrębnymi przepisami.
 8. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują następujące prawa;
  • prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii
  • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych) – w przypadku uznania, że przetwarzamy Państwa dane niezgodnie z prawem.

Organizatorzy Muzeum Piastów Śląskich w Brzegu

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego Samorząd Województwa Opolskiego Powiat Brzeski

Patroni medialni

Media, które objęły patronatem medialnym wydarzenia organizowane w Zamku Piastów Śląskich w Brzegu

TVP3 Opole Radio Opole Portal internetowy brzeg24 Panorama Powiatu Brzeskiego

Powodzenie!

Niepowodzenie!