Wizerunek i prawa autorskie

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych uczestników zajęć edukacyjnych.

Informacje powiązane

Wróć do strony: Oferta edukacyjna

Utrwalanie wizerunku uczestników

Udział  w zajęciach edukacyjnych jest jednoznaczny  z wyrażeniem zgody na nieodpłatne utrwalanie wizerunku uczestników. Muzeum ma nieograniczone w czasie i przestrzeni terytorialnej  prawo do wykorzystywania fotografii oraz nagrań związanych ze statutową działalnością, a zwłaszcza poprzez  publikację  w/w  materiałów na własnych stronach www., w mediach  społecznościowych  oraz własnych  kanałach informacyjnych wraz z prawem udzielania sublicencji.

Administratorem danych osobowych  jest Muzeum jest Muzeum Piastów Śląskich.  Osobie zwiedzającej, udostępniającej dane osobowe przysługuje prawo do ich sprostowania, zmiany i usunięcia. W  razie stwierdzenia możliwości naruszenia danych osobowych przysługuje prawo do złożenia skargi  do organu centralnego, właściwego ze względu na ochronę danych osobowych, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), (Dz.U.UE.L.2016.119.1 z dnia 2016.05.04).

Opiekunowie uczestników zajęć przenoszą na Muzeum autorskie prawa majątkowe (wraz z prawem zależnym) do stworzonych w ramach warsztatów utworów, na wszelkich  polach eksploatacji, w szczególności:

  • w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie określoną techniką  egzemplarzy utworu, w tym techniką  drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;
  • w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy;
  • w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt. 2 – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i  re emitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.

Jeżeli opiekunowie nie  wyrażają zgody  na utrwalanie wizerunku uczestników, prosimy o wcześniejszą informację.

Organizatorzy Muzeum Piastów Śląskich w Brzegu

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego Samorząd Województwa Opolskiego Powiat Brzeski

Patroni medialni

Media, które objęły patronatem medialnym wydarzenia organizowane w Zamku Piastów Śląskich w Brzegu

TVP3 Opole Radio Opole Portal internetowy brzeg24 Panorama Powiatu Brzeskiego

Powodzenie!

Niepowodzenie!